Allez au contenu Allez à la navigation

Felvételi Adatkezelési Tájékoztató

Felvételi Adatkezelési Tájékoztató a NAOS Hungary Kft. által meghirdetett álláshirdetésekre történő jelentkezés során megadott adatok kezeléséről
 
A jelen Felvételi Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást
adjon a NAOS Hungary Kft. részére benyújtott álláspályázatokkal kapcsolatos adatvédelmi és
adatkezelési elvekről és szabályokról.
A NAOS Hungary Kft. által végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden, a NAOS Hungary
Kft-nél munkakört megpályázó személy (a továbbiakban: „érintett”) számára biztosítva legyen a
személyes adatok védelme mindvégig azok kezelése és esetleges feldolgozása során, a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
 
1. Az adatkezelő, és adatfeldolgozók megnevezése
 
1.1. Adatkezelő
NAOS Hungary Kft.
Székhelye: 2040, Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
A magyar cégbíróság által 13-09-147838 cégjegyzékszámon bejegyezve
Telefon: 36 (1) 8 333 100
 
1.2. Adatfeldolgozók
A NAOS Hungary Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez
adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 
2. A kezelt személyes adatok
 
A NAOS Hungary Kft. azon személyes adatokat kezeli, melyeket az érintett egy adott álláskereső
oldalt üzemeltető társaság részére megküldött, és amely személyes adatokat a NAOS Hungary Kft.
jogosult megismerni, illetve a NAOS Hungary Kft. azon személyes adatokat kezeli, melyeket az
érintett közvetlenül a NAOS Hungary Kft. részére az álláshirdetéssel, illetve az állásra való
jelentkezéssel összefüggésben – különösen önéletrajz, motivációs levél, előző munkahelyi
ajánlólevelek stb. megküldésével – megadott. Ezek például:
• az érintett vezeték-és keresztneve,
• az érintett elérhetősége (lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám)
• az érintett iskolai végzettsége,
• az érintett korábbi munkahelyei,
 
• az érintett nyelvtudása, egyéb kompetenciái, szakmai tapasztalatai, hobbija, érdeklődési
köre,
• az érintett által feltöltött dokumentumokban szereplő egyéb adatok.
A fentieken túl a NAOS Hungary Kft. azon személyes adatokat is kezeli, amelyek az érintett és a NAOS
Hungary Kft. között – a felvételi folyamat során – folytatott tárgyalások eredményeképpen jutottak
birtokába, illetve jöttek létre, így például:
• az érintett által az állásinterjú során a NAOS Hungary Kft. tudomására hozott információk (például
fizetési igény stb.), melyekről a NAOS Hungary Kft. feljegyzést készíthet;
• az érintettnek a NAOS Hungary Kft. által tett állásajánlat és annak tartalma (ajánlott munkakör,
munkabér, egyéb juttatások, munkaidő, stb.).
A NAOS Hungary Kft. a felvételi eljárás során megtekintheti az érintett vonatkozásában az interneten,
illetve közösségi oldalakon bárki számára nyilvánosan elérhető, és az álláspályázattal, illetve a
betöltendő munkakörrel kapcsolatos lényeges adatokat.
 
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
 
3.1. Cél
Az adatkezelés célja, hogy a NAOS Hungary Kft. által meghirdetett munkakör betöltésre kerüljön és
ennek érdekében a jelentkezéseket a NAOS Hungary Kft. elbírálja, és ezzel összefüggésben a NAOS
Hungary Kft. kapcsolatot tudjon tartani a jelentkezett érintettekkel.
Amennyiben a NAOS Hungary Kft-hez az érintett akként nyújt be állásjelentkezést, hogy nincs
meghirdetett állás, abban az esetben a NAOS Hungary Kft. abból a célból kezeli a számára megküldött
személyes adatokat, hogy megállapítsa, hogy a jelentkezés milyen célból érkezett és van-e annak
megfelelő betölthető állás.
3.2. Jogalap
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása (GDPR1 6. cikk (1) bekezdés a)
pont):
- Amennyiben az érintett egy adott álláskereső oldalt üzemeltető társaság részére küldi meg az
önéletrajzát, úgy az érintett ezen álláskereső oldalt üzemeltető társaság részére adja meg
hozzájárulását ahhoz is, hogy az érintett személyes adatait a NAOS Hungary Kft. mint hirdetést feladó
munkáltató megtekintse, letöltse, vagy az érintett személyes adatai továbbításra kerüljenek a NAOS
Hungary Kft. részére.
- Amennyiben a NAOS Hungary Kft. maga tesz közzé álláshirdetést (honlapján vagy más módon), úgy
az álláshirdetésben a NAOS Hungary Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelentkezésükkel, és
személyes adataiknak a NAOS Hungary Kft. részére történő megküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy
a NAOS Hungary Kft. a felvételi folyamat során birtokába kerülő személyes adataikat a jelen
Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
- Amennyiben a NAOS Hungary Kft-hez az érintett akként nyújt be állásjelentkezést, hogy nem volt
meghirdetett állás, és az érintett az állásjelentkezésével nem adott adatkezelési hozzájárulást a jelen
Tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez, úgy a NAOS Hungary Kft. a jelentkezés
 
kézhezvételét követően felhívja az érintettet arra, hogy 3 (három) munkanapon belül nyilatkozzon
arról, hogy hozzájárul-e a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
 
4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
 
A NAOS Hungary Kft. nem jogosult az általa a felvételi eljárás keretében kezelt személyes adatokat
semmilyen más harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, ide nem értve a jogszabály alapján
történő kötelező adattovábbításokat.
A kezelt személyes adatokhoz az adatkezelő azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri
feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés, továbbá akik azon terület irányítását,
vezetését látják el, amelyhez a meghirdetett munkakör tartozik.
 
5. A személyes adatok tárolásának időtartama
 
a.) Meghirdetett állás esetén:
Az adatkezelés a felvételi folyamat időtartamára terjed ki azzal, hogy az e jogalapon kezelt adatokat a
NAOS Hungary Kft. törölni köteles a felvételi folyamat lezárultakor, de minden esetben legkésőbb a
jelentkezés NAOS Hungary Kft-hez történt beérkezését, illetve a jelentkezéshez való - az adott
álláskereső oldalt üzemeltető társaság által biztosított – hozzáférést követő 90 nap elteltével. A
felvételi folyamat a munkakörre felvételt nyert munkavállaló munkaszerződésének megkötésével
zárul le.
A NAOS Hungary Kft. a személyes adatokat törli abban az esetben is, amennyiben úgy dönt, hogy a
meghirdetett pozíciót mégsem kívánja betölteni.
Ha az érintett a NAOS Hungary Kft-t arról tájékoztatja, hogy a jelentkezését visszavonja, illetve nem
tartja fenn, úgy az érintett adatait a NAOS Hungary Kft. törli.
b.) Álláshirdetés nélküli jelentkezés esetén:
Amennyiben a NAOS Hungary Kft-hez az érintett akként nyújtott be állásjelentkezést, hogy nem volt
meghirdetett állás, azonban a NAOS Hungary Kft-nél van olyan állás, mely betöltésre vár, és az
érintett az állásjelentkezésével nem adott adatkezelési hozzájárulást a jelen Tájékoztatóban foglaltak
szerinti adatkezeléshez, úgy a NAOS Hungary Kft. a jelentkezés kézhezvételét követően felhívja az
érintettet arra, hogy 3 (három) munkanapon belül nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e a jelen
Tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez. Ha az érintett nem ad hozzájárulást a jelen
Tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez e határidőn belül, úgy a NAOS Hungary Kft. a
személyes adatait törli.
Amennyiben a NAOS Hungary Kft-nél nincsen az érintett által betölthető munkakör, úgy a NAOS
Hungary Kft. a jelentkezés beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatja az érintettet erről, és
egyidejűleg törli a jelentkezését.
Ha az érintett a NAOS Hungary Kft-t arról tájékoztatja, hogy a jelentkezését visszavonja, illetve nem
tartja fenn, úgy az érintett adatait a NAOS Hungary Kft. törli.
 
6. Az érintettek jogai
 
A NAOS Hungary Kft. az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 (egy)
hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt és
az érintettet tájékoztatnia kell arról, hogy az ügyfél panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-
1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), és élhet bírósági
jogorvoslati jogával. Az érintettek jogaikat a NAOS Hungary Kft. felé emailben, levélben, vagy
telefonon gyakorolhatják.
A NAOS Hungary Kft. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem
alapján történő intézkedést.
6.1. A hozzájárulás visszavonása
Az érintettek az adatkezelési hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni a NAOS Hungary Kft.
felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben az érintett az adatai törlését kéri, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban
nem tud részt venni, hiszen ebben az esetben nem fognak az adatkezelő rendelkezésére állni a
bírálathoz szükséges adatok és dokumentumok.
Amennyiben a NAOS Hungary Kft. az érintett részére állásajánlatot küldött meg, azonban ezt
követően az érintett az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a visszavonás az állásajánlat
elutasításának tekintendő.
6.2. Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása
Az érintettek kérelmezhetik a NAOS Hungary Kft-től a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, a személyes adataik helyesbítését, törlését, valamint kezelésének korlátozását.
a.) Hozzáférés:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
• a panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
b.) Helyesbítés:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
c.) Törlés:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a NAOS Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, a NAOS Hungary Kft. pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
(ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
(iii) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
(iv) a személyes adatokat a NAOS Hungary Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
E bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
d.) Korlátozás:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a NAOS Hungary Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
(i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a NAOS Hungary Kft. ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
(ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 
(iii) a NAOS Hungary Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
6.3. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj
Az érintett a jelen tájékoztató I. fejezetében rögzített elérhetőségeken bejelentést, panaszt tehet a
NAOS Hungary Kft-nél.
A fentieken túl, abban az esetben, ha az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintettek jogosultak a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá a NAOS Hungary Kft-vel szemben bírósági jogorvoslati
eljárást kezdeményezni. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat megsérti, és ezzel kárt okoz,
köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat megsérti, és ezzel az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 
7. Adatbiztonság
 
A NAOS Hungary Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
A NAOS Hungary Kft. a munkaerőfelvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon,
másrészt elektronikusan kezeli.
A NAOS Hungary Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az
adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét.
A NAOS Hungary Kft. gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A NAOS Hungary Kft. a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a NAOS Hungary Kft. az
adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított tárhelyen tárolják, illetve az adatokat a kockázattal
arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal és
egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi.
 
8. Egyéb rendelkezések
 
A NAOS Hungary Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az
e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez
kizárólag ő fér hozzá.
A NAOS Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Felvételi Adatkezelési Tájékoztatót az
érintetteknek a www.bioderma.hu oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor
módosítsa.
 
Hatályos: 2019. április 10. napjától visszavonásig